Финансиране на инвестицията

Изграждането на фотоволтаични паркове за лично потребление или продажба към енергопреносната мрежа би могло да се финансира със собствени или привлечени средства, като във втория случай вариантите са с банков кредит или чрез кандидатстване с проект по европейска програма за безвъзмездно кредитиране по линия на повишаване на енергийната ефективност за малки, средни и големи предприятия в страната.

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

Изискванията са:

 1. Собствена земя, чиято категоризация да позволява да бъде използвана за построяване на фотоволтаична централа (както и да е налице положително становище за изграждане на такова съоръжение).
  Предварителен договор за присъединяване на фотоволтаичната централа към съответното ЕРП или договор за изкупуване на електроенергия от частно дружество.
  3. Оферта от доставчик на компонентите с 10-годишна гаранция.
  4. Готов проект за изграждане на фотоволтаичната централа.
  5. Оферта от изпълнител по изграждане на фотоволтаичната централа / предварителен договор за поддръжка на изгражданото съоръжение.
  6. Прогнозен паричен поток за срока на търсеното финанси

Преди да решите дали да инвестирате в изграждането на фотоволтаична централа, ето някои базови данни относно размера на инвестиционните разходи, произведената електроенергия и очакваните приходи.

Големината на една фотоволтаична система се измерва в kWp (киловат пик). Средно произведената енергия на 1 kWp е 1100 kWh/Година. 1 kWp се изгражда на площ от около 10 м2.

Какви приходи могат да бъдат очаквани?
Съгласно действащото законодателство цените за изкупуване на произведената електрическа енергия са:
– за фотоволтаични системи с мощност до 5 kWp: 0.782 лв. без ДДС за kWh (киловат час)
– за системи по-големи от 5 kWp: 0.718 без ДДС за kWh

Нормативно определеният срок за изкупуване на цялото произведено количество електроенергия е 12 години. Това приблизително е периодът, за който се изплаща една инсталация. В случай, че проектът е финансиран на 70%, инсталацията се изплаща  за 3-4 години.