Проектиране на фотоволтаични системи

Производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е регламентирано на европейски законодателно ниво, а от там следва и въвеждането му е рамките на законодателствата на страните – членки на Европейския съюз.

Eнергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW се изграждат върху покривни и фасадни конструкции на сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии.

Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, чиито енергийни обекти са с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, използват разпределителните мрежи, към които са присъединени, при общи условия, одобрени от КЕВР и обявени на интернет страницата на оператора на съответната разпределителна мрежа.

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти по реда на ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 МW, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти.

За да е възможно изграждането и експлоатирането на посочените по – горе енергийни обекти, е необходимо собственикът на сграда в урбанизирана територия да предприеме редица действия и да се снабди с документи.

 1. Издаване на виза за проектиране.
 2. Становище за условия за присъединяване.
 3. Разрешение за строеж – издава се от Главния архитект на общината
 4. Присъединяване на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия до 30 kW към ЕРП и ред за сключване на договор за присъединяване (окончателен)
 5. Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения.

Съгласно чл. 96, ал. 1 от Наредба 6/2014г., след изграждане на обекта за производство на електроенергия, производителят подава Заявление за извършено монтиране на инсталацията. Към заявлението се прилага:

 • декларация за съответствие на основните елементи на обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;
 • декларация от техническото лице, което е извършило строително-монтажните работи на обекта за извършване монтажа на съоръженията съгласно техническите изисквания;
 • протокол със стойностите на основните настроени параметри на задействане и времезакъснение за всяка защита;
 • чертежи/документация при несъществени промени по време на строителството
 1. Подаване на заявление за продажба (изкупуване) на произведената електрическа енергия от производителите
 2. Фактическо присъединяване на обекти на производители към разпределителната електрическа мрежа и поставяне под напрежение на съоръженията за присъединяване

Макар описаната по-горе процедура да изисква доста сериозен първоначален ресурс – време, ангажиране на специалисти и финансова обезпеченост, то енергийни обекти за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 KW, предоставят незаменима алтернатива за постигане на енергийна независимост и/или за генериране на допълнителни дълготрайни и постоянни финансови приходи при минимален риск.